CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM: "MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG" NĂM 2021