Mẫu giấy tờ

STT

Tên mẫu giấy tờ

Nội dung

1.

Đơn xin chuyển ngành học

Xem tại đây

2.

Đơn xin gia hạn đóng học phí

Xem tại đây

3.

Đơn xin phép hoãn thi kết thúc học phần

Xem tại đây

4.

Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

Xem tại đây

5.

Đơn xin học lại

Xem tại đây

6.

Đơn xin chấm phúc tra bài thi kết thúc học phần

Xem tại đây

7.

Giấy xác nhận xin hoãn NVQS

Xem tại đây

8.

Đơn xin tạm ngừng học và bảo lưu kết quả học tập

Xem tại đây

9.

Đơn xin xác nhận sinh viên

Xem tại đây

10.

Phiếu thanh toán tài sản

Xem tại đây

11.

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình

Xem tại đây

12.

Đơn xin thi cải thiện điểm

Xem tại đây

13.

Đơn đề nghị cấp bù học phí

Xem tại đây

14.

Lý lịch tốt nghiệp

Xem tại đây

15.

Giấy giới thiệu sinh viên thực tập

Xem tại đây

16.

Nhận xét của đơn vị thực tập

Xem tại đây