Chức năng nhiệm vụ khoa công nghệ thông tin

1. Giới thiệu khoa

Trường Đại học Thành Đông được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành Công nghệ thông tin quyết định theo Quyết định số 3728/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2010 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2014 theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 02/07/2014 của Hội đồng quản trị trường Đại học Thành Đông. Khoa Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghệ thông tin. Đội ngũ giảng viên của Khoa hầu hết có trình độ sau đại học, đã trải qua kinh nghiệm giảng dạy đại học nhiều năm và có những thành tích đáng kể trong hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Vị trí và chức năng

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Thành Đông, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo ở các trình độ Đại học; Song song với việc đào tạo sinh viên chuyên ngành CNTT khoa còn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn “Tin học” cho tất cả các lớp, các ngành đào tạo trong nhà trường đạt trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014. Cùng với việc đào tạo, Khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hàng năm Khoa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác dạy và học trong Khoa cũng như trong Nhà trường. Như đề tài phần mềm quản lý sinh viên, phần mềm quản lý ký túc xá, Website quản lý công văn, thư viện điện tử, phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ…

3. Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác đào tạo:

+ Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo đề xuất xây dựng mới các trương trình đào tạo cho các bậc học, rà soát các chương trình đào tạo 2 năm một lần theo quy định của Bộ GD & ĐT;

+ Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của khoa trước Hiệu trưởng.

+ Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, Phòng tuyển sinh và truyền thông, các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học;

+ Phối hợp với Quản lý đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các bậc học;

+ Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa.

 + Quản lý sinh viên của Khoa;

+ Tham gia đào tạo các lớp ngắn hạn;

+ Tổ chức, dự giờ, hội giảng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong Khoa.

- Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ:

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sử dụng.

+ Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào giảng dạy;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong Khoa.

+ Tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc liên quan.

- Thực hiện các công việc khác:

+ Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường;

+ Tham gia đánh giá trình độ và năng lực sử dụng công nghệ thông tin của sinh viên các Khoa;

+ Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý tài sản thuộc Khoa;

+ Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

+ Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà Trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.