Đề cương chi tiết môn học

STT Mã MH Tên Môn Học TC Nội dung
1 PML0031 Triết học Mác - Lênin  3 Xem chi tiết
2 EML0031 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 Xem chi tiết
3 SSO0031 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Xem chi tiết
4 HTH0031 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Xem chi tiết
5 HIS0031 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Xem chi tiết
6 AMA0031 Toán cao cấp 3 Xem chi tiết
8 DID0031 Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản 2 Xem chi tiết
9 IFT0031 Tin học căn bản 3 Xem chi tiết
10 SUP0031 Khởi nghiệp 2 Xem chi tiết
11 SSK0031 Kỹ năng mềm 2 Xem chi tiết
12 DEL0031 Kỹ thuật điện tử số 2 Xem chi tiết
13 GPH0031 Vật lý đại cương 2 Xem chi tiết
14 BE10031 Tiếng Anh cơ bản 1 3 Xem chi tiết
15 BE20031 Tiếng Anh cơ bản 2 3 Xem chi tiết
16 BE30031 Tiếng Anh cơ bản 3 3 Xem chi tiết
17 OOP0731 Lập trình hướng đối tượng 3 Xem chi tiết
18 TOS0731 Nguyên lý hệ điều hành 3 Xem chi tiết
19 DTB0731 Cơ sở dữ liệu 3 Xem chi tiết
20 DSA0731 Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật 3 Xem chi tiết
21 CAT0731 Kiến trúc máy tính 3 Xem chi tiết
22 MCP0731 Bảo trì máy tính & thiết bị ngoại vi 3 Xem chi tiết
23 DMA0731 Toán rời rạc  3 Xem chi tiết
24 AIL0731 Trí tuệ nhân tạo 3 Xem chi tiết
25 NWE0731 Mạng máy tính căn bản 3 Xem chi tiết
26 SIS0731 An toàn và bảo mật thông tin 3 Xem chi tiết
27 SQL0731 Ngôn ngữ SQL 3 Xem chi tiết
28 ADI0731 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 Xem chi tiết
29 CGP0731 Đồ hoạ ứng dụng 3 Xem chi tiết
30 DSP0731 Xử lý tín hiệu số 2 Xem chi tiết
31 DIP0731 Xử lý ảnh 2 Xem chi tiết
32 PRS0731 Vi xử lý 2 Xem chi tiết
33 WBP0731 Lập trình Web 3 Xem chi tiết
34 DWA0731 Phát triển ứng dụng trên nền web 3 Xem chi tiết
35 LOS0731 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở 3 Xem chi tiết
36 CNM0731 Quản trị mạng máy tính 3 Xem chi tiết
37 SAD0731 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 Xem chi tiết
38 T.N0731 Công nghệ .Net 3 Xem chi tiết
39 DCM0731 Truyền dữ liệu 3 Xem chi tiết
40 WMN0731 Công nghệ mạng không dây và di động 3 Xem chi tiết
41 IEF0731 Cơ sở mã hóa thông tin 3 Xem chi tiết
42 ESD0731 Hệ thống nhúng 3 Xem chi tiết
43 EIT0731 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 Xem chi tiết
44 ITP0731 Quản trị dự án công nghệ thông tin 3 Xem chi tiết
45 MTC0731 Truyền thông đa phương tiện 3 Xem chi tiết
46 SWE0731 Công nghệ phần mềm 2 Xem chi tiết
48 DAM0731 Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động 2 Xem chi tiết
49 ETC0731 Thương mại điện tử 2 Xem chi tiết
49 PST0731 Đồ án chuyên ngành 3 Xem chi tiết
50 FNI0731 Thực tập tốt nghiệp  3 Xem chi tiết
51 GDT0731 Đồ án tốt nghiệp 9 Xem chi tiết
52 SOD0731 Ngôn ngữ lập trình tiên tiến  3 Xem chi tiết
53 DTD0731 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3 Xem chi tiết
54 SFC0731 Thuật toán và ứng dụng 3 Xem chi tiết
Tổng cộng 127