Cơ cấu tổ chức của khoa CNTT

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CNTT

TT

Chức danh/Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Văn Định

Trưởng Khoa

 

2

ThS. Phạm Thu Thuận

Phó Trưởng Khoa

 

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TT

Chức danh/Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên môn

1

PGS.TS Nguyễn Văn Định

16/01/19853

Toán Tin

2

ThS. Phạm Thu Thuận

03/09/1981

Công nghệ thông tin

3

TS. Nguyễn Xuân Sơn

26/10/1953

Điện tử viễn thông

4

ThS. Phạm Thị Trang

02/1/1986

Công nghệ thông tin

5

ThS. Trần Đức Cường

12/1/1986

Công nghệ thông tin

6

ThS. Hoàng Anh Tuấn

04/7/1986

Công nghệ thông tin

7

ThS. Nguyễn Văn Tuân

23/8/1980

Công nghệ thông tin

8

ThS. Nguyễn Thị Trang

24/6/1986

Công nghệ thông tin

9

ThS. Phan Thiết Trình

26/6/1984

Công nghệ thông tin

10

ThS. Tiêu Văn Giang

29/6/1975

Công nghệ thông tin