Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học (mã số 7480201)

Căn cứ quyết định Số: 10/QĐ- ĐHTĐ ngày 10/01/2022, của hiệu trưởng Trường Đại Học Thành Đông về việc điều chỉnh chương trình đào tạo chình độ đại học ngành công nghệ thông tin mã số 7480201