Đề cương chi tiết môn học

STT

Mã MH

Tên Môn Học

TC

Nội dung

   I. Khối kiến thức cơ bản:

 

1.1.Nhóm học phần bắt buộc:

 

1

PML0031

Triết học Mác - Lênin

3

Xem chi tiết

2

EML0031

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Xem chi tiết

3

SSO0031

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Xem chi tiết

4

HTH0031

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Xem chi tiết

5

HIS0031

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Xem chi tiết

6

BE10031

Tiếng Anh cơ bản 1

3

Xem chi tiết

7

BE20031

Tiếng Anh cơ bản 2

3

Xem chi tiết

8

BE30031

Tiếng Anh cơ bản 3

3

Xem chi tiết

9

IFT0031

Tin học căn bản

3

Xem chi tiết

10

SSK0031

Kỹ năng mềm

2

Xem chi tiết

11

DID0031

Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản

2

Xem chi tiết

12

RME0031

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Xem chi tiết

13

SUP0031

Khởi nghiệp

2

Xem chi tiết

14

AMA0031

Toán cao cấp

3

Xem chi tiết

15

PAT0031

Xác suất và thống kê

3

Xem chi tiết

Cộng

 

 

37

 

1.2.Nhóm học phần tự chọn - phải đạt 2 TC (chọn 2/4)

 

16

DEL0031

Kỹ thuật điện tử số

2

Xem chi tiết

17

GPH0031

Vật lý đại cương

2

Xem chi tiết

Cộng

 

 

2

 

1.3

SME0031

Giáo dục an ninh quốc phòng

8

 

1.4

PHE0031

Giáo dục thể chất

3

 

   II. Khối kiến thức cơ sở ngành:

 

2.1.Nhóm học phần bắt buộc:

 

18

OOP0731

Lập trình hướng đối tượng

3

Xem chi tiết

19

TOS0731

Nguyên lý hệ điều hành

3

Xem chi tiết

20

DTB0731

Cơ sở dữ liệu

3

Xem chi tiết

21

DSA0731

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

3

Xem chi tiết

22

CAT0731

Kiến trúc máy tính

3

Xem chi tiết

23

MCP0731

Bảo trì máy tính & thiết bị ngoại vi

3

Xem chi tiết

24

RTI0731

Thực tập thực tế

3

Xem chi tiết

25

DMA0731

Toán rời rạc

3

Xem chi tiết

26

AIL0731

Trí tuệ nhân tạo

3

Xem chi tiết

Cộng

 

 

27

 

2.2.Nhóm học phần tự chọn - phải đạt 2TC (chọn 2/6)

 

27

DSP0731

Xử lý tín hiệu số

2

Xem chi tiết

28

DIP0731

Xử lý ảnh

2

Xem chi tiết

29

PRS0731

Vi xử lý

2

Xem chi tiết

Cộng

 

 

2

 

  2.3. Khối kiến thức chuyên ngành:

 

Nhóm học phần bắt buộc:

 

30

NWE0731

Mạng máy tính căn bản

3

Xem chi tiết

31

WBP0731

Lập trình Web

3

Xem chi tiết

32

SIS0731

An toàn và bảo mật thông tin

3

Xem chi tiết

33

SQL0731

Ngôn ngữ SQL

3

Xem chi tiết

34

ADI0731

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

Xem chi tiết

35

DWA0731

Phát triển ứng dụng trên nền web

3

Xem chi tiết

36

NAD0731

Phát triển ứng dụng mạng

3

Xem chi tiết

37

CGP0731

Kỹ thuật đồ họa máy tính

3

Xem chi tiết

38

LOS0731

Linux và phần mềm mã nguồn mở

3

Xem chi tiết

39

CNM0731

Quản trị mạng máy tính

3

Xem chi tiết

40

SAD0731

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

3

Xem chi tiết

Cộng

 

 

33

 

Nhóm học phần tự chọn - phải đạt 9 TC (chọn 9/12)

 

41

ITP0731

Quản trị dự án công nghệ thông tin

3

Xem chi tiết

42

DCM0731

Truyền dữ liệu

3

Xem chi tiết

43

T.N0731

Công nghệ .Net

3

Xem chi tiết

44

ETC0731

Thương mại điện tử

3

Xem chi tiết

Cộng

 

 

9

 

Nhóm kiến thức bổ trợ - phải đạt 12 TC

 

Nhóm học phần bắt buộc

 

 

45

EIT0731

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

Xem chi tiết

46

SWE0731

Công nghệ phần mềm

3

Xem chi tiết

47

MTC0731

Truyền thông đa phương tiện

3

Xem chi tiết

 

 

 

9

 

Nhóm học phần tự chọn - phải đạt 3 TC (chọn 3/6)

 

 

 

 

48

DAM0731

Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

3

Xem chi tiết

49

ESD0731

Hệ thống nhúng

3

Xem chi tiết

Cộng

 

 

3

 

2.4.Nhóm học phần tốt nghiệp - phải đạt 10 TC

 

50

FNI0731

Thực tập tốt nghiệp

4

 

51

GDT0731

Đồ án tốt nghiệp

9

 

52

SOD0731

Ngôn ngữ lập trình tiên tiến (Java)

3

Xem chi tiết

53

DTD0731

Cơ sở dữ liệu phân tán

3

Xem chi tiết

54

SFC0731

Bảo mật Web

3

Xem chi tiết

Cộng

 

 

13

 

Tổng số TC

135